Jak zmienić dostawcę prądu w bloku?

Mieszkańcy bloków mają możliwość zmiany dostawcy prądu od 2007 roku. Przed zawarciem umowy z nowym sprzedawcą, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Jak zmienić dostawcę prądu w bloku zgodnie z procedurami?

Wypowiedzenie starej umowy i zawarcie nowej

Dotychczasowemu sprzedawcy należy wypowiedzieć umowę sprzedaży poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Warunkiem rozwiązania jest upływ okresu jej trwania, włącznie z okresem wypowiedzenia. Aby uniknąć kar umownych wobec poprzedniego sprzedawcy, należy wcześniej sprawdzić wiążące terminy umowne. Odbiorca powinien też zawrzeć umowę dotyczącą świadczeń usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Umowa o sprzedaż zacznie obowiązywać w dniu rozwiązania umowy kompleksowej z poprzednim sprzedawcą.

Jak zmienić dostawcę prądu w bloku?

W przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy, nie ma konieczności wypowiadania oraz ponownego zawierania umowy z OSD. Mieszkaniec bloku zobowiązany jest jednak do poinformowania Operatora o zmianie dostawcy prądu, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej OSD. Dystrybutor musi w ciągu 21 dni umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy, licząc od momentu otrzymania powiadomienia dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z innym sprzedawcą.

Rozliczenie z poprzednim dostawcą

W zależności od poziomu zużycia prądu, zmiana dostawcy może wymagać również zmiany układu pomiarowo rozliczeniowego. Związanymi z tym kosztami obarczany jest zwykle Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem liczników na terenie danego boku. Dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek końcowego rozliczenia konsumenta dokonującego zmiany dostawcy w terminie 42 dni. OSD przekazuje stan licznika zarówno staremu, jak i nowemu dostawcy – w terminie pozwalającym na dokonanie rozliczeń z klientem. Jeżeli licznik nie posiada funkcji transmisji danych, występuje ryzyko opóźnienia odczytu. Proces ten nie powinien trwać jednak dłużej, niż 5 dni roboczych, liczonych od momentu zmiany dostawcy prądu.